اين ها همه بستگی به شما دارد!
 
يك گل میتواند یادآور يك رؤيا باشد.
يك درخت مي تواند آغاز يك جنگل باشد.
يك پرنده مي تواند قاصد و پيك بهار باشد.
                    ***
يك لبخند مي تواند آغازگر يك دوستی باشد.
يك دست دادن صمیمی مي تواند روح و جان ما را به درجات بالا ببرد.
يك واژه مي تواند سازنده يك هدف باشد.
                   ***
يك لبخند میتواند بر دلتنگي و افسردگی پيروز باشد.
يك شمع میتواند با نور و روشني تاريكي و ظلمت را از بين ببرد.
يك راي مي تواند سرنوشت يك ملت را تغيير دهد.
                  ***
هر سفر باید با يك قدم آغاز شود.
هر دعايي باید با يك کلمه شروع شود.
امید داشتن روح و روان ما را زنده نگه مي دارد.
                  ***

يك آوای خوش مي تواند با فكر و انديشه شما حرف بزند.
يك قلب مي تواند بفهمد چه چیزی درست است .
يك زندگي مي تواند متفاوت باشد.
مي بينيد :
اين ها همه بستگی به شما دارد..

  
نویسنده : ** ناهید ** ; ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٥
تگ ها :