سخنانی از اوشو:
 
عشق نباید مخاطب داشته باشد.عشقی که سوی دیگری  جهت یافته است،

عشق حقیقی نیست.معشوق بودن را بیاموز!
بنابراین مسئله این نیست که مخاطب عشق تو کیست،مسئله تنها این است که دیگران عشق رو در تو بیابند.
**********
آنکو که اعتماد می کند... مهم نیست که به چه چیزی اعتماد می کنی،همین اعتمادحاکی از معصومین اوست.حتی اگر به دلیل اعتماد،فریب بخورد،مهم نیست،چون ارزش اعتماد بسیارفراترازچنین فریبی است. می توانی همه چیز را از او بگیری ولی اعتماد او را هرگز.
**********
عشق واقعی تنهایی را به یگانگی مبدل می سازد.
اگر دیگری را دوست می داری،اگر می خواهی یاریش کنی،کمک کن تا یگانه شود.
 
نه نباید او را اشباع کنی.تلاش نکن با حضور خود بگونه ای او را کامل کنی.
دیگری را کمک کن تا یگانه شود.چنان سیراب از وجود خودکه نیازی به حضورتو نباشد.
 
*********
اوج عشق آزادی است،آزادی محض و هر پیوند که آزادی را از بین ببرد بی ارزش است.
 
**********
عشق در انتظار زنده است- دردیدارمی میرد و به امری عادی نزول می کند.

  
نویسنده : ** ناهید ** ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٥
تگ ها :