دلا یاران سه قسم اند :

 
دلا ياران سه قسم اند گر بداني زباني اند و ناني انـد و جـاني. به نـاني نان بده از در


 برانـش ،تو نيـکي کن يه ياران زبـاني وليـکن يـار جـاني را نگهدار به پـايش جـان بده تا


مي تواني.

/ 0 نظر / 12 بازدید