عاشقت خواهمماند

بیآنكه بدانی دوستت خواهم داشت

بی آن كه بر لب آرم  در دل خواهم گفت

بیهيچ سخنی  گوش خواهم داد

بی هيچ اندوهی در آغوشت خواهم گريست

بی آنكه حس كنی در تو آب خواهم شد

بی هيچ گرمایی كنار آشيانه ی تو آشيانه میكنم

و فضای آشيانه را پر از ترانه می كنم

می پرسند : به خاطره چهزنده ای؟

و من برای زندگی تو را بهانه می كنم

******** 

 تا عاشقم  
 
تا عاشقم تو را می پرستم! وقتیاز من جدا شوی بـــــــــــت را می پرستم


********
                         <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

درویش وجهنمدرويشی بهاشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده ميشود


پس از اندك زمانی، داد شيطان در میآيد


رو به فرشتگان می كند و می گويد : جاسوس می فرستيد به جهنم؟


از روزی كهاين مرد به جهنم آمده مدام در گفتگو است و جهنميان را راهنمایی می كند و


سخندرويشی كه به جهنم رفته بود اين چنين است؛


با چنان عشقی زندگی كن كه حتی بنا بهتصادف، اگر به جهنم افتادی خود شيطان تو را به

 

بهشت باز گرداند

دوستان لطفا با دادن نظراتتون بنده ی حقيرو برای پربار کردن ياری بدين از همتون ممنون

/ 0 نظر / 6 بازدید