سخنانی ازاوشو:
 
عشق نباید مخاطب داشتهباشد.عشقی که سوی دیگری  جهت یافته است،
عشق حقیقی نیست.معشوق بودن رابیاموز!
بنابراین مسئله این نیست که مخاطب عشق تو کیست،مسئله تنها این است کهدیگران عشق رو در تو بیابند.
**********
آنکو که اعتماد می کند... مهم نیستکه به چه چیزی اعتماد می کنی،همین اعتمادحاکی از معصومین اوست.حتی اگر به دلیلاعتماد،فریب بخورد،مهم نیست،چون ارزش اعتماد بسیارفراترازچنین فریبی است. می توانیهمه چیز را از او بگیری ولی اعتماد او را هرگز.
**********
عشق واقعی تنهاییرا به یگانگی مبدل می سازد.
اگر دیگری را دوست می داری،اگر می خواهی یاریشکنی،کمک کن تا یگانه شود.
 
نه نباید او را اشباع کنی.تلاش نکن با حضور خود بگونهای او را کامل کنی.
دیگری را کمک کن تا یگانه شود.چنان سیراب از وجود خودکهنیازی به حضورتو نباشد.
 
*********
اوج عشق آزادی است،آزادی محض و هرپیوند که آزادی را از بین ببرد بی ارزش است.
 
**********
عشق در انتظارزنده است- دردیدارمی میرد و به امری عادی نزول می کند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 6 بازدید