آواز خوش هزار تقديم تو باد :


             *******

گفتي كه من از طايفه سنگدلانم به خدا نه

يا عاشق اين هستم و يا عاشق آنم به خدا نه

هر جا كه تو رفتي و به هر كس كه رسيدي

گفتي كه من از قوم جدايي طلبانم به خدا نه

چون اهل سكوتم نه اهل هياهو

تو تشنه تعريفي و من بسته دهانم

پنهان شده در زير سكوتم هيجانم

تقصير ز من نيست ديوانه تو اهل سخن نيست

هر بار دلم خواست تا يك دله باشم

هر بار دلم خواست حرفي زده باشم

ديدم كه همان لحظه گفتن نگرانم

تو تشنه تعريفي و من بسته دهانم

لحظه سوختنم سينه افروختنم عاشقي آموختنم

همه تقديم تو باد

هي نگو حرف بزن يه جهان شعر و سخن

قصه هاي دل من همه تقديم تو باد

شور و حال سازم

گرمي آوازم شعر عاشق سازم

همه تقديم تو باد
 

/ 2 نظر / 13 بازدید
هادی

ديدم كه همان لحظه گفتن نگرانم

محمد

باغبان گر پنجروزی صحبت گل بايدش برجفای خار هجران صبر بلبل بايدش ای دل اندربند زلفشاز پريشانی منال مرغ زيرک چون به دام افتد تحمل بايدش