مرا یکدم دل از خوبان جدا نیست

ولی صد حیف که در خوبان وفا نیست

به خوبان دل سپردن کار سهل است

زخوبان دل بریدن کار من نیست


****************

می رسد روزی که فرياد وفا را سر کنی

می رسد روزی که احساس مرا باور کنی

می رسد روزی که نادم باشی از رفتار خود

خاطرات رفته ام را مو به مو از برکنی

می رسد روزی که تنها ماند از من يادگار

نامه های کهنه ای را که به اشکت تر کنی

می رسد روزی که صبرت سر شود در پای من

آن زمان احساس امروز مرا باور کنی

/ 0 نظر / 13 بازدید