اه كه چقد فاصله ي ما دور است


فكر مي كنم هيچوقت نرسي


و من در كنار این دنيا تنها بمانم


و تو هميشه منظره ي من باشي


و در پيش چشمهاي من ،در سينه چشم انداز من


قبله ي نگاه من


و هيچ وقت نه در كنار چشم هاي من،


هيچ وقت


در این زاويه همواره تنها خواهم بود


بي تو را خواهم ديد و انگاه چه بگويم


به يك نا بينا،يك بيگانه ،يك دوردست


كه چه ها مي بينم؟

/ 0 نظر / 12 بازدید