ای خدای من :

 اي خداي ارواح گم گشته اي تويي كه در ميان خدايان گم گشته اي صداي مرا بشنو

اي سرنوشت مهرباني كه ما روح هاي ديوانه و سرگشته را نظاره مي كني

صداي مرا بشنو

من در ميان يك قوم كامل زندگي مي كنم

من كه هيچ بهره اي از كمال ندارم

من يك خائوس انساني ابري از عناصر آشفته

در ميان جهان هاي ساخته و پرداخته مي گردم

در ميان مردماني با قانون هاي كامل

و نظام هاي خالص كه انديشه هاشان منظم است و رؤياهاشان مرتب

و خيال هاشان نوشته و ثبت شده

اي خدا اين ها ثواب هاشان معين است و گناهانشان معلوم

و نزد آنها حتي آن امور بي شماري كه در نا روشنايي ميان ثواب و گناه واقع مي شوند

برشمرده

و به ثبت رسيده اند

اينجا روز ها و شب ها به فصل هاي رفتار تقسيم شده اند

 وتابع قانون هاي دقيق وبي خطا هستند

خوردن نوشيدن خوابيدن پوشاندن برهنگي تن و سپس به هنگام خود آسودن

كار كردن بازي كردن آواز خواندن رقصيدن و آنگاه كه ساعتش فرا مي رسد

از حركت باز ايستادن

اينگونه انديشيدن اين اندازه احساس كردن و آنگاه وقتي كه فلان ستاره از افق تو بر مي آيد از

انديشه و احساس باز ماندن

مال همسايه اي را با لبخندي دزديدن هديه هايي با حركت زيباي دست به ديگران بخشيدن

با حزم تمجيد كردن با احتياط متهم كردن روحي را با كلمه اي در هم شكستن

تني را با نفسي به آتش كشيدن

و آنگاه در پايان روز دست شستن

مهر ورزيدن به رسم جاري بهترين خويشتن خويش را به رسم معهود نواختن

خدايان را چنان كه بايست پرستيدن

شيطان ها را با تردستي فريفتن

و سپس از ياد بردن چنان كه گويي ياد مرده است

خواستن با انگيزه اي در نظر آوردن با غرضي خوش بودن با شادي

رنج بردن با بزرگواري و آنگاه خالي كردن پياله براي انكه فردا باز پر شود

همه اين چيزها اي خدا با انديشه پيشين نطفه مي بندند

با عزم به دنيا مي آيند با دقت پرورش مي يابند

به حكم قانون نظام مي گيرند به دليل عقل هدايت مي شوند آنگاه كشته مي گردند

و مطابق آيين معيني در خاك مي روند

و حتي گور هاي خاموش آنها كه در روح آدميان نهفته اند نشان و شماره معين دارند

اين جهان جهان كاملي ست عين كمال و اوج شگفتي ست رسيده ترين ميوه باغ خداوند است

شاهكار انديشه هستي ست

................

ولي اي خدا من چرا بايد اينجا باشم

من كه چيز نا تمامي بيش نيستم

طوفان ديوانه اي كه نه به شرق مي رود نه به غرب

پاره سرگشته اي از يك سياره سوخته ؟

من چرا اينجا هستم اي خداي ارواح گم گشته؟

اي تويي كه در ميان خدايان گم گشته اي

................

/ 3 نظر / 12 بازدید
حسين

سلام خيلی قشنک بود من خوشم اومد مرسی حسابی دلم کرفته بود اخه تو غربتم ۲ ساله برام دعا کن نميدونم چرا

حسين ملا کويت

تقديم به تو