باور کن غريبه

دلم بيهوده خرسند است باور کن غريبه

نباشي مرگ لبخند است باور کن غريبه

صدايت مي کنم اما هميشه حرفهايم

برايت قصه مانندست باور کن غريبه

به تنهايي تو هر شب طعمه درياست چشمم

مرا با گريه پيوندست باور کن غريبه.

خودم را ابتدا خوشبخت مي ديدم و حالا

دلم بيهوده خرسند است باور کن غريبه

/ 0 نظر / 12 بازدید