ايا مي دانيد خوشبخت كيست؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

لطفا بخوانيد و پي به خوشبختي تان ببريد .

 

....will post this statistical report on population of the world and how 'lucky' we are if..... thank to Baba for being one of the 'lucky ones' and to Ali for sending this report: a summary in English is my share for my English-speaking readers/friends:
مي دانيد كه جمعيت دنيا به حدود شش و نيم ميليارد نفر رسيده است. اگر جمعيت دنيا را به يكصد نفر كاهش دهيم چه اتفاقي خواهد افتاد؟؟

World population is now around 6.5 billion....if we reduce this figure to 100 people, what will happen?

 

از این يكصد نفر جمعيت؛57 نفر اسيايي،21 نفر اروپايي،14 نفر امريكايي،و 8 نفر افريقايي خواهند بود.از این يكصد نفر؛ 52 نفر زن ،و 48 نفر مرد خواهند بود.از این يكصد نفر؛ 70 نفر رنگين پوست و سي نفر سپيد پوست خواهند بود. از این جمعيت يكصد نفري ؛ شش نفر از شهروندان امريكا،59 درصد ثروت دنيا را در اختيار خواهند داشت. از این يكصد نفر ؛ هشتاد نفر زير خط فقر زندگي خواهند كرد. از این جمعيت يكصد نفري ؛ هفتاد نفر بيسواد خواهند بود.از این يكصد نفر ؛ پنجاه نفر با گرسنگي و بي غذايي دست به گريبان خواهند بود.يك نفر خواهد مرد .دو نفر بدنيا خواهند امد.از این يكصد نفر ؛  فقط يك نفر كامپيوتر خواهد داشت .از این يكصد نفر ؛ فقط يك نفر داراي تحصيلات عاليه خواهند بود.

و اما....

 

Out of this 100 people, 57 would be Asians, 21 Europeans, 14 Americans and 8 Africans. Out of this 100, 52 will be females and 48 males.... 70 would be colored-skin and 30 would be white-skin.... 6 will be American citizens holding 59% of the world wealth..... 80 will be BELOW poverty line.... 70 will be illiterate.... 50 will be facing starvation..... Everyday, one will die and two will be born.... out of this 100 people, only ONE would have computer and only one will have higher education...... but.......

 

اگر شما امروز صبح ،صحيح و سالم از خواب برخاستيد ،مطمئن باشيد كه خوشبخت تر از يك ميليون انساني هستيد كه تا پايان همين هفته راهي گورستان خواهند شد. اگر شما هيچگاه از جنگ اسيب نديده ايد ،اگر گرفتار تنهايي مرگبار سلولهاي انفرادي نشده ايد، اگر تن تان بر اثر شكنجه آش ولاش نشده است و اگر مزه تلخ گرسنگي را نچشيده ايد بدانيد كه خوشبخت تر از پانصد ميليون نفر از انسانهاي روي زمين هستيد . اگر در يخچال خانه تان غذايي هست ، اگر كفش و لباس داريد اگر تختخوابي و سقفي داريد شما ثروتمند تر و خوشبخت تر از 75 درصد ساكنان كره زمين هستيد . اگر داراي حساب بانكي هستيد ، اگر در كيف شما پولي و در قلك شما سكه اي هست شما در زمره ي هشت درصد از انسانهاي خوشبخت روي زمين هستيد .

...  بنابراين  ...

 

If you have get up this morning, fine and healthy, BE SURE that you are luckier than 1000'000 people who will end up in grave-yards by the end of this week! If you have never suffered from wars and the deadly loneliness of the individual cell prison, if your body has not suffered from any torture and have never tasted the bitter hunger, KNOW WELL that you are luckier than 500'000'000 people on this earth....... if you have entered any church or temple, WITHOUT fear of torture and imprisonment, you are luckier than 3'000'000 people of this earth..... if you have a refrigerator at home, if you have shoes and clothing and a bed and a shelter over your head, you are wealthier and luckier than 75% of the population of the world..... if you have a bank account and have some money in your wallet and a few coins in your piggy-bank, you are among the lucky 8% of the people on this earth...... SO......

 

انچنان كار كن كه انگار نيازي به پول نداري . انچنان دوست بدار كه انگار هيچگاه ، هيچكس اسيبي به تو نخواهد رساند . انچنان برقص كه انگار كسي تماشايت نمي كند . انچنان اواز بخوان كه انگار كسي نمي شنود . و انچنان زندگي كن كه انگار كره زمين همان بهشت موعود است .

 

Work, as you have no need for money.... LOVE, as no one, never will hurt you..... Dance, as no one is watching you.... SING, as no one is hearing you; and LIVE, as this earth is the promised heaven.

اگر این نوشته را دوست داشتي انرا منتشر كن و متن انرا براي دوستانت بفرست . و اگر این نوشته را براي كسي نفرستادي هيچ اتفاقي نخواهد افتاد . اما اگر فرستادي لبخندي را بر لبي شكوفه خواهي كرد

If you liked this writing, publish it and send it for your friends, and if you do not do so, nothing will happen. But if you did, you will put an smile on someone's lips.

 

ما خيلي چيزها داريم كه از داشتن ان بي خبريم نه؟شما چي فكر مي كنين ؟؟؟

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
ژاله

ام تکلم رفتن بسته به بوی باد و بلوغ مهتاب است که آن نیز همیشه از روزن انتظارو تخالف زمزمه جاریست با این همه ،اقوال روشن بادها خبر از بغض تندری ناسروده می آورند. حوصله کن حیات بی دلیل رفتن ها ،حوصله کن ! سربه سرم نگذار گمان شبانه، سفره ی دل مرا در باد ، کسی گشوده نخواهد یافت. من خواب یک ستاره ی صبور زیر بالش ابرهای راحله دیده ام . یا باد می آید و آسمان را خواهد رفت ، یا شاید کرامتی شد و باران آمد. به روزم