گفتم: عقلم، گفت که:
حیران منست
گفتم: جانم، گفت که:
قربان منست
گفتم که: دلم، گفت که:
آن دیوانه
در سلسله ی زلف پریشان منست
(عبید زاکانی)

*دو چیز باید کم، ولی خوب باشد؛ کتاب و دوست.
*یک دوست شاد شمعی است در محفل یاران.
*اگر می خواهید دشمنتان را ناراحت کنید، سکوت کنید و او را تنها بگذارید.
*به سرعت عذر خواهی کن و به کندی عصبانی شو.
*بالشی نرم تر از وجدان پاک وجود ندارد.
*احساساتی را که ابراز نمی کنی، افسار زندگی ات را به دست می گیرند.

برام دعا کنین

/ 1 نظر / 5 بازدید
پونه

نوشته هايت خيلی خوب بود